Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem w Polsce od 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Solveere sp. z o.o. z siedzibą w Ogrodzieńcu ( 42-440) przy ulicy Kościuszki 107A.

W celu skontaktowania się z Administratorem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt drogą elektroniczną  na adres: ado@solveere.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „administrator danych osobowych”.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu przyjęcia i realizacji zleconej usługi, natomiast podstawą prawną do ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

  • pracownicy Solveere sp. z o.o. w związku z realizacją obowiązków służbowych;
  • przewoźnicy, z którymi Solveere sp. z o.o. współpracuje w zakresie realizacji zlecenia spedycyjnego;
  • pracownicy firmy księgowej, z którymi Solveere sp. z o.o.  współpracuje w zakresie  prowadzenia usług księgowo-kadrowych.
  • podwykonawcy obsługujący i utrzymujący systemy teleinformatyczne Solveere sp. z o.o.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana, na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342).

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • usunięcia danych;
  • ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, w przypadku uznania przez Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy i realizacji zlecanych usług.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.