Link do ogłoszenia: Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie

Pobierz treść ogłoszenia

Załączniki:

Załącznik 1 Plan nieruchomości SOLVEERE sp z o.o.

Załącznik 2 oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 oferta


 Informacje o ogłoszeniu

 

Termin składania ofert

 

do dnia 27-09-2017

 

Nazwa zamawiającego

 

SOLVEERE SP. Z O.O.

 

Numer ogłoszenia

 

1053925

 

Status ogłoszenia

 

Aktualne

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

 

W ramach zadania planowane jest przeprowadzenie prac remontowych w celu dostosowania pomieszczeń do aktualnych potrzeb tj. utworzenia nowoczesnego działu badawczo rozwojowego. Zgodnie z umową UDA.RPSL.01.02.00-24.06D6/16-00 „Zakup infrastruktury badawczo – rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego do działalności innowacyjnej”.

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Miejsce i sposób składania ofert
• osobiście w siedzibie firmy, tj. przy ul. WOJSKA POLSKIEGO 8 41-208 Sosnowiec;
• tradycyjną pocztą – na ul. WOJSKA POLSKIEGO 8 41-208 Sosnowiec;;
• pocztą elektroniczną – na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Ofertę należy złożyć do dnia 09.10.2017, do godziny 15.00. Liczy się data wpływu, co oznacza, że oferty, które zostaną dostarczone po wskazanej dacie i godzinie nie będą brały udziału w procedurze konkursowej. Oferta powinna zawierać dokładną nazwę przedmiotu zamówienia, jak również numer ogłoszenia.

 

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Maciej Patrzałek

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

791 994 122

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Jednym z elementów planowanej inwestycji niezbędnych do realizacji projektu jest zaadaptowanie istniejącej powierzchni użytkowej firmy pod dział badawczo-rozwojowy (miejsca
umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad nowymi produktami branży medycznej). W tym celu zaplanowano przeprowadzenie prac
remontowych pow. 106,10 m2, na którą składają się 3 pomieszczenia (narzędziownia 21,38 m2, pomieszczenie do prób 15,40 m2, magazyn 69,32 m2).
Planowany zakres rzeczowy stanowiący zakres prac niezbędnych do utworzenia działu obejmować będzie:
-tynkowanie oraz malowanie ścian.
-wylewka wewnętrzna
-podłączenie instalacji powietrznej
-połączenie w przejścia do pomieszczenia narzędziownia: wykonanie w pomieszczeniu do prób przejścia do łazienki
-wykonanie instalacji odpowietrzenia wraz z wyciągiem.
Wnioskodawca jest właścicielem budynku zlokalizowanego w Ogrodzieńcu, przy ul. Kościuszki 107 A, gdzie zostanie utworzony dział B+R.

 

Kategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Podkategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Ogrodzieniec ul. Kościuszki 107A

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Cel zamówienia

 

Przeprowadzenie ww. prac jest niezbędne do utworzenia działu B+R oraz umieszczenia zakupionej infrastruktury przede maszyny generatywnej SLS, której praca wymaga stworzenia odpowiednich warunków technicznych.

 

Przedmiot zamówienia

 

Jednym z elementów planowanej inwestycji niezbędnych do realizacji projektu jest zaadaptowanie istniejącej powierzchni użytkowej firmy pod dział badawczo-rozwojowy (miejsca
umożliwiającego prowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad nowymi produktami branży medycznej). W tym celu zaplanowano przeprowadzenie prac
remontowych pow. 106,10 m2, na którą składają się 3 pomieszczenia (narzędziownia 21,38 m2, pomieszczenie do prób 15,40 m2, magazyn 69,32 m2).
Planowany zakres rzeczowy stanowiący zakres prac niezbędnych do utworzenia działu obejmować będzie:
-tynkowanie oraz malowanie ścian.
-wylewka wewnętrzna
-podłączenie instalacji powietrznej
-połączenie w przejścia do pomieszczenia narzędziownia: wykonanie w pomieszczeniu do prób przejścia do łazienki
-wykonanie instalacji odpowietrzenia wraz z wyciągiem.
Wnioskodawca jest właścicielem budynku zlokalizowanego w Ogrodzieńcu, przy ul. Kościuszki 107 A, gdzie zostanie utworzony dział B+R.

 

Kod CPV

 

45000000-7

 

Nazwa kodu CPV

 

Roboty budowlane

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Wymagane prace mają zostać wykonane do 30.12.2017

 

Załączniki

Patrz góra artykułu

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Brak pytań i wyjaśnień

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Wykonawca usługi przed złożeniem oferty winien dokonać przedmiaru z natury i za pośrednictwem administratora budynku firmy SOLVEERE uzgodnić z Zarządem rodzaj materiałów ( utwardzenie gruntu ), zakres remontu i rodzaj materiałów w zakresie kolorów, wyboru marki producenta, rodzaju farb itd

 

Wiedza i doświadczenie

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże, że: 
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 5 zleceń w zakresie przedstawionym w ofercie.

 

Warunki zmiany umowy

 

Strony dopuszczają możliwość zmiany ustaleń umowy w następujących przypadkach:
a) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na dokonanie zmian w dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności, o czas niezbędny dla dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany,
b) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych, w ramach dotychczasowego wynagrodzenia,
c) przedłużenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,
d) przedłużenia terminu wykonania umowy o czas niezbędny na poprawę warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, 
e) przedłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
f) zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
g) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
h) aktualizacji rozwiązań projektowych,
i) zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
j) odstąpienia od realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego,
k) z powodu konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
l) w przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy materiałów niezbędnych do realizacji robót,
m) zmiany podwykonawcy robót,
n) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany kwoty podatku VAT,
o) zmiany osób wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne.

3) Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą niżej wymienione okoliczności (lub zachodzi co najmniej jedna) i są one uzasadnione:
1. koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót, w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą integralną część do umowy, spowodowaną warunkami terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejącymi na placu budowy, bądź innymi wadami dokumentacji projektowej,
2. koniecznością wykonania robót zamiennych w oparciu o dokumentację projektową zamienną,
3. koniecznością uzyskania niezbędnych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. w celu kontynuowania prawidłowej realizacji robót,
4. koniecznością podniesienia bezpieczeństwa wykonywanych robót,
5. zaistnieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,
6. zmianą przepisów podatkowych dotyczących obowiązującej wysokości (stawki) podatku od towarów i usług (VAT),
7. zmianą obowiązujących przepisów prawa,
8. obniżeniem kosztu wykonania robót lub eksploatacji (użytkowania) obiektu budowlanego,
9. poprawą wartości lub podniesieniem sprawności ukończonych robót budowlanych,
10. podniesieniem wydajności urządzeń,
11. podniesieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót lub usprawnieniem procesu budowy,
12. usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu budowlanego,
13. zaprzestaniem produkcji urządzeń lub wyposażenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach przed zakończeniem realizacji umowy,
14. śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym,
15. opóźnieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robót lub przeszkodami spowodowanymi przez Zamawiającego lub dającymi się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy,
16. siłą wyższą.

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

1) Oferta cenowa wraz z tabelą kosztową;
Szczegóły w zapytaniu ofertowym.
2) Oświadczenie o braku postępowania upadłościowego, otwarcia likwidacji, o wszczęciu lub zawieszeniu postępowania układowego, zawieszeniu płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań finansowych;
3) Informacje umożliwiające weryfikację spełnienia przez wykonawcę postawionych w zapytaniu ofertowym kryteriów, w szczególności wykaz robót wykonanych i odebranych przez zleceniodawców z podaniem zakresu i wartości robót oraz adresy zleceniodawcy;
4) Oświadczenie o wykonywaniu robót siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców, ze wskazaniem zakresu robót, które zlecone zostaną podwykonawcom;
5) Określenie terminu wykonania prac oraz okresu gwarancyjnego na wykonane roboty;
6) Wypełnioną umowę na prace budowlane;
7) Przewidywany harmonogram prac o stopniu skomplikowania odpowiadającym zakresowi wykonywanych robót;

 

Ocena oferty

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Kryteria oceny ofert: 

Kryteria Znaczenie
Cena wykonania zamówienia 60,00
Termin wykonania zamówienia 40,00

Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

Oferty oceniane będą wg poniższych parametrów:

1) Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartością łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów. 
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

C = Cena brutto oferty najtańszej / Cena brutto oferty ocenianej x 60 pkt

Cena (wartość łącznie z podatkiem VAT) podana w ofercie stanowiła będzie podstawę porównania i oceny ofert. 

2) Kryterium ,,Termin wykonania zamówienia’’ będzie rozpatrywane na podstawie terminu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, tj. podanie terminu wykonania:
- do dnia 30.11.2017 r.,
lub skrócenie tego terminu. Maksymalny punktowany skrócony termin wykonania zamówienia to:
- do 15.10.2017 r.;


Jeżeli Wykonawca nie skróci wymaganego terminu wykonania zamówienia, tj. wykona zamówienie w terminie:
- do dnia 30.11.2017 r.
z tytułu niniejszego kryterium otrzyma 0 punktów.
W przypadku skrócenia terminu do 15.10.2017 Wykonawca otrzyma maks punktów.
W sytuacji skrócenia terminu do obliczenia punktacji w kryterium ,,termin wykonania zamówienia’’, Zamawiający przyjmuje liczbę dni kalendarzowych skracających wymagany termin zaoferowany przez Wykonawcę.
W przypadku podania skróconego terminu (daty) wykonania zamówienia przypadającego na dni ustawowo wolne od pracy (sobota, niedziela, święto), Zamawiający przyjmie jako wskazany przez Wykonawcę termin (datę) pierwszego dnia roboczego przypadającego po podanym przez Wykonawcę dniu ustawowo wolnym od pracy.

Oferta z najwyższą liczbą dni skrócenia terminu wykonania zamówienia, otrzyma 40 punktów. Pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów, zgodnie z poniższym wyliczeniem:

Tw =Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie / Maksymalna liczba dni skrócenia terminu x 40 pkt.

Oferowana liczba dni skrócenia terminu w ocenianej ofercie to liczba dni kalendarzowych skrócenia wymaganego terminu zaoferowana przez Wykonawcę. 
Maksymalna liczba dni skrócenia wymaganego terminu to najwyższa oferowana liczba dni skrócenia terminu spośród złożonych ofert.
W celu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający posługiwać się będzie następującym wzorem: 
W = C + Tw

gdzie W - Wynik oceny, C – liczba punktów w kryterium „Cena”, Tw – liczba punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”.

Zamawiający udzieli zamówienia, temu Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. otrzymała w sumie najwyższą ilość punktów.

Ocena, porównanie i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonana na podstawie ustalonych kryteriów, o których mowa wyżej.

W przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu ustawy PZP, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych oraz zamówień określonych . 
Osoby wykonujące w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

 

Zamawiający (beneficjent)

 

Nazwa

 

SOLVEERE SP. Z O.O.

 

Adres

 

Wojska Polskiego 8

 

41-208 Sosnowiec

 

śląskie , Sosnowiec

 

NIP

 

6372190980

 

Tytuł projektu

 

Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej umożliwiającej stworzenie działu B+R służącego działalności innowacyjnej.

 

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-06D6/16-00